Dobrodošli pri nas

Računovodstvo je del informacijskega sistema podjetja, ki zagotavlja informacije o stanjih in spremembah v denarju merjenih gospodarskih kategorij, ki se tičejo njegovega poslovanja. Gre za predračunske, obračunske, analitske in nadzorne informacije o sredstvih, obveznostih do virov sredstev podjetja, stroških, odhodkih, prihodkih, poslovnoizidnih, finančnih in denarnih tokovih, ki zanimajo notranje ali/in zunanje uporabnike.

Ali imate odgovore na spodaj našteta vprašanja, naše je, da ste na tekočem s takimi in drugimi za Vas pomembnimi informacijami.

Kakšni sta vsebina in izrazna moč posameznih postavk v izkazu stanja, izkazu uspeha, izkazu denarnih in izkazu finančnih tokov?

Kateri so temeljni kazalniki za presojo učinkovitosti in uspešnosti Vašega podjetja?

Ali ste izdelali medletno projekcijo možnega letnega poslovanja in davčnega izida, na podlagi katere lahko pravočasno in na zakonit način zmanjšate svojo davčno obveznost?

Ali si vzamete čas za osvetlitev računovodske in davčne plati poslovanja, ali to nekomu zaupate?

Ali menite, da je računovodstvo samo knjiženje, ali je dejavnost, ki nosilcu omogoča optimalno poslovanje?

Kakšni so Vaši stroški in poslovnoizidni tokovi pri spreminjanju obsega dejavnosti?

Kakšna je Vaša kritična točka gospodarnosti?

Kolikšna je Vaša potrebna proizvodnja in prodaja za doseganje želenega poslovnega izida?

Končni rezultat finančno računovodskega procesa so računovodski izkazi.Bodo notranji in zunanji uporabniki prepričani v uspešnost Vašega poslovanja?

Naše storitve so odgovori na zgoraj navedena vprašanja, slonijo na medsebojnem odnosu s stranko in na iskanju večje donosnosti za stranko v celotnem poslovanju.

KNJIGOVODSTVO GLAVNE IN POMOŽNIH KNJIG

 • pregled ustreznosti listin v skladu v veljavno zakonodajo
 • kontiranje in knjiženje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo na osnovi urejenih in verodostojnih knjigovodskih listin
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige
 • analitično spremljanje stroškov in prihodkov

DAVČNO KNJIGOVODSTVO

 • kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence
 • priprava in vodenje knjige izdanih računov
 • priprava in vodenje knjige prejetih računov
 • priprava in vodenje knjige uvozov

KNJIGOVODSTVO PLAČ in DRUGIH PREJEMKOV

 • obračun plač zaposlenih
 • obračun avtorskih honorarjev
 • obračun delovrsnih pogodb
 • obračun nagrad stečajnim upraviteljem
 • obračun potnih stroškov, dnevnic doma in v tujini, kilometrin
 • priprava obrazcev vezanih na zgoraj naštete obračune
 • priprava plačilnih nalogov
 • sestavljanje poročil o plačah zaposlenih
 • sestavljanje poročil o izplačilih fizičnim osebam

FINANČNO KNJIGOVODSTVO

 • spremljanje terjatev in obveznosti
 • priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni oz. elektronski obliki
 • poročila o prilivih in odlivih iz transakcijskih računov
 • izdelava denarnih tokov
 • izdelava finančnih tokov
 • izpisi razlik v ceni
 • pomoč pri razčiščevanju postavk iz bilance
 • pomoč pri izterjavi

RAČUNOVODSKI IZKAZI

 • izdelava bilance stanja
 • izdelava bilance uspeha
 • izdelava izkaza finančnega izida
 • izdelava pojasnil k računovodskim izkazom
 • izdelava vmesnih bilanc družbe

DAVČNI OBRACUNI

 • obračun DDV
 • izdelava obračuna davka od dobička
 • izdelava Napovedi za obračun davka iz dejavnosti
 • izdelava napovedi dohodnine
 • spremljanje olajšav iz naslova vlaganj v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
 • spremljanje porabe rezervacij v zvezi z investiranjem v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

 KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

 • vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • izpisovanje inventurnih list
 • obdelava inventure
 • evidenca izločenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja

POROČANJA

 • poročanje Pokojninskemu zavodu za pokojninsko dobo
 • poročanje Davčni upravi RS o prejemkih fizičnih oseb
 • poročanje Banki Slovenije o stanju terjatev in obveznosti
 • poročanje Banki Slovenije o tujih naložbah
 • poročanje Banki Slovenije o tujih kreditih

OSTALE STORITVE V RAČUNOVOSTVU

 • obračun obresti
 • vodenje kadrovske evidence
 • vodenje evidence dopustov
 • izpisi opominov
 • izpisi odprtih postavk
 • izdelava predlogov za kompenzacije
 • izdelava cesij, asignacij
 • izdelava aktov o računovodstvu

KNJIGOVODSTVO DRUŽB V POSTOPKU STEČAJA ALI LIKVIDACIJE

 • sestavljanje računovodskih izkazov v času postopka in po njem v skladu s SRS 37
 • sestavljanje začetne bilance stanja
 • vrednotenje in merjenje računovodskih postavk v casu stecaja ali likvidacijskega postopka
 • vodenje poslovnih knjig v času postopka
 • sestavljanje zaključne bilance stanja
 • evidentiranje osnovnih sredstev in drobnega inventarja
 • evidentiranje zalog materiala
 • evidentiranje zalog polizdelkov in izdelkov
 • evidentiranje zalog blaga
 • evidentiranje zalog, terjatev, financnih nalozb in obveznosti nastalih v casu postopka
 • pomoč pri razčiščevanju postavk pred izdelavo otvoritvene bilance
 • pomoč pri izterjavi v zvezi z otvoritveno bilanco
 • obračun osebnih prejemkov zaposlenim v podjetju v stečaju
 • obračun nagrad stečajnemu opravitelju
 • pomoč pri zaključevanju stečajnega postopka
 • druge storitve v dogovoru s stečajnim upraviteljem

OSTALE STORITVE PO DOGOVORU

 • pomoč pri marketingu ( nabava, prodaja, … )
 • pomoč pri statutarnih zadevah ( akti, pogodbe družbe )
 • pomoč pri organizaciji družbe ( sistematizacija, pravilniki … )
 • pomoč pri spremljanju zalog materiala v trgovski dejavnosti
 • nastavitev in pomoč pri spremljanju proizvodnega procesa
 • izterjava težko izterljivih terjatev
 • urejanje dokumentacije